خواص روغن حنظل 

موارد مصرفی داروی روغن حنظل در طب اسلامی آیت الله تبریزیان:

  • درمان پوسیدگی و درد دندان (عفونت دندان را ازبین می برد)

نکته: اگر دندان خیلی خالی شده باشد باید دوبار انجام داد و اگر دندان سوراخ ندارد در سوراخ گوش همان طرف ریخته شود.

این روغن بسیار تلخ است.

نحوه مصرف روغن حنظل:

برای دندان درد، هر شب یک قطره داخل گوشی که دندان آن طرف درد می کند چکیده شود تا بهبودی کامل حاصل شود.

و برای پوسیدگی دندان باید سه قطره داخل سوراخ دندان چکیده شود و یک نخ کتانی به روغن حنظل اغشته کرده را داخل سوراخ دندان فرو برده شود و صبح خارج شود. این کار تا سه شب تکرار شود.

درکل این دارودرموارد زیر نیزکاربرد دارد

– دفع انگل
– تفویت میل جنسی
– رفع زردی چشم
– درمان صرع
– درمان فراموشی
– رفع دندان درد
– درمان گوش درد

شربت حنظل دارای طبع سرد و خنک است.