فراورده مايع متشكل از سكنجبين و پياز گياه عنصل كه در كتب طب ايراني با توجه به كاربرد، نحوه ساخت و درصد اجزاي متفاوتي را شامل مي شود.

خواص شربت عنصلی

– رفع رطوبات زائد و عفوني بدن

– رافع سدد كبد

– هضم کننده

– لاغركننده

– درمان صرع

– درمان نفث‌الدم ريوي

مضرات شربت عنصلی

شربت عنصلی در انواع آریتمی های قلبی چون آسیستولی،  بلوک های دهلیزی بطنی درجه دو و سه،  تاکیکاردی بطنی و در نارسایی احتقانی قلب که همزمان از داروی دیگوکسین نیز استفاده می شود، منع مصرف دارد.