اترج را به یونانی مارسیسقا و به سریانی اطروغا و در زبان اهالی مصر ریحان النعنع و به هندی بجوژه و به فارسی نوع صغیر آن را نرتج و نوع کبیر آن را بالنگ و به فرنگی لیمونیه گویند و ترنج نیز معرب زبان اهوازی هاست.

خواص عرق اترج

– رافع یرقان و کوفتگی است .
– طیف کننده و صفا بخش روح طبیعی و خون از صفرا است
– تسکین حرارت اعضای داخلی شکم
– تسکین اسهال صفراوی و کبدی

– برای درد مفاصل و نقرس و ورمهای مختلفه نافع است.

– عنوان ضد آسم می خورند.
– به عنوان اشتها آور و ضد کرم و معالجه شکم درد می‌خورند

نحوه مصرف عرق اترج

مقدارمصرف: از خشک آن تا 15 گرم و از مربای آن تا پنج مثقال(25 گرم) است.

عرق اترج دارای طبع گرم است و به افراد گرم مزاج توصیه نمی شود.