گیاه مخلصه بدلیل محاظت از بدن در برابر سموم و زهر حشراتی همچون عقرب و مار این گونه نام گرفته است.

خواص عرق مخلصه

– ملین

– مقوی

– پادزهر قوی

– مفید جهت ناراحتی های کمر و مفاصل عضلانی

– تقویت معده

– آرامبخش اعصاب و خواب

عرق مخلصه دارای طبع گرم است.