ایجاد نشاط و سرزندگیهر شخص بر اساس طبع خود باید از عطر مناسب استفاده نماید.مزاج عطر طبیعت بهار سرد است و افراد گرم مزاج باید از این عطر استفاده نمایند.

خواص عطر طبیعت بهار

– مقوی روح
– آرام بخش
– ضد افسردگی
– تقویت حافظه

– ایجاد نشاط و سرزندگی

برای مزاج شناسی رایگان به آدرس زیر مراجعه کنید.