قطره گیاهی بهار خواص بسیاری دارد ک در ادامه با آن آشنا می شویم.

خواص قطره گیاهی بهار

– مسهل بلغم

– مفتح قوی سدد

– مدر بول

– افزایش حیض و شیر

– تحلیل برنده موثر خون منجمد احشاء

مضرات قطره گیاهی بهار

زنان باردار و افراد حساس به فرآورده های گیاهی

قطره گیاهی بهار دارای طبع گرم است.